Criteris d’avaluació i recuperació
(curs actual)

FRANCÈS

La matèria és acumulativa. Al final de cada tema, els alumnes són avaluats realitzant un prova de gramàtica i vocabulari. La comprensió i producció (oral i escrita) s’avalua al final de cada trimestre, així com també la gramàtica i el vocabulari.

És una matèria acomulativa, de manera que tots els continguts dels trimestres anteriors poden ser avaluats al llarg del curs.
Per aprovar l’avaluació final, s’ha d’aprovar el 3r trimestre.

A més dels dos controls trimestrals, han d’entregar els dossiers al final de cada trimestre. També hauran de realitzar totes les feines demandes pel professor: treballs, affiches, presentacions…

ESO

La nota dels trimestres s’obté fent:

1) 2 controls (20%) i un examen trimestral (40)%. 60%

2) treballs, presentacions orals, projecte lingüístic, dossier… 30%

3) ús del francès a classe. 10%

Batxillerat

La nota dels trimestres s’obté fent:

1) 2 controls (20%) i un examen trimestral (40%). 60%

2) exposicions oral, redaccions, projecte linguístic (intercanvi epistolar, mails…) 30%

3) ús del francès a classe 10%

Els comentaris estan tancats.